รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1ว่าที่ร้อยเอกสาโรช ยกให้ 056222530 
101ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์)นางสาวธัญทิพย์ วรรณไพบูลย์ 056358186 
102วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์)นายณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุล   
103วัดท่าทองนายธนกฤต สิงห์ทอง 056331412 
105วัดวังไผ่นายวุฒิพันธุ์ โอภาษี 056245209 
106วัดวังยางนายมนตรี หาทรัพย์ 056345173 
107อนุบาลนครสวรรค์นายสมศักดิ์ ศิริวัฒพงศ์ 056221943 
108วัดหนองปลิงว่าที่ร้อยตรีจิรภัทร แจ้งชัยภูมิ 056326703 
109วัดสุบรรณารามนายจิตกร แข็งธัญญกรรม 056326681 
110บ้านช่อกระถินพัฒนานางธัญวรัตม์ เทศนีย์ 056326679 
111วัดศรีสวรรค์สังฆารามนางเสาวลักษณ์ จริตงาม 056325088 
112วัดกลางแดดนายณัฐจักร แก้วสุวรรณ 056275114 
113บ้านบ่อดินสอพองนายกฤษณะ เก่งเขตรกิจ 056802512 
114วัดวังหิน  056390083 
115วัดบางม่วงนางธัญญาภรณ์ กุนาง 056226241 
116วัดหาดทรายงามนางสุวรรณ์ สายเส็ง 056227140 
117ชุมชนวัดบ้านแก่งนายกนก กุนาง 056362335 
118วัดเกาะแก้วนายอมรศักดิ์ กองสิงห์   
119อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)นายวิศิษฐ์ ศิริวัฒพงศ์ 056221787 
120วัดพระนอน  099596851 
121วัดบ้านไร่นางดุจดาว วิมูล 092726390 
123วัดรังงามนายศตวรรษ ยาวิเศษ 056390199 
124บ้านเขากะลา    
125บ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์)นายวิรัตน์ หนูดอนทราย 092703457 
126วัดเกรียงไกรเหนือนางนัยนา แจ้งอยู่ 056354014 
127วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)นางธีรญา จำรัสวิชช์ 056354256 
128วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล)นางสาวดอกสร้อย บุญนำ 056274111 
129วัดท่าล้อนางคนึง อ้นอุระ 062016121 
130วัดหัวถนนนายชัยวุฒิ สังข์ขาว 056230053 
133วัดบ้านมะเกลือนายสรธัช วุทธพันธ์ 056207217 
134บ้านสระงามนายสุวิจักขณ์ เหมือนโพธิ์ 056276206 
135วัดบึงน้ำใสนายมงคล อู๋สูงเนิน 056276154 
136วัดนิเวศวุฒารามนางวราภรณ์ ไชยเดช 056355747 
137วัดยางงาม(ประชาพัฒนา)นางสาวณัฐมนต์ พงษ์พิชญปัญญา 056207429 
138บ้านคุ้งวารีนางสาวจันทร์แรม แยบสูงเนิน 056231129 
139วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล)นางสุมาลี พุทธวงษ์ 056274274 
141ศิริราษฎร์สามัคคีนางสาววรินทร์ธรา ภัคอัมพาพันธ์ 056274119 
142วัดสันติธรรมนายวิทยา ทองโสม 056333457 
143วัดดอนใหญ่นางเฉลิมพร จันทร์ศร 056245224 
144วัดหนองโรงนางสาวเบญญภา ฉัตรธนะปรีชา 056234230 
145วัดหนองเขนงนายจีรพัชน์ โพธิ์ประพันธ์ 019533441 
146วัดทัพชุมพลนายกิตติวรคุณ ชาวลุ่มบัว 012836586 
147วัดสวรรค์ประชากร  056367034 
148บ้านสามัคคีธรรมนางสาววัลภา สมประสงค์ 056390194 
149วัดศรีอุทุมพรนางพิมพ์ปวีณ์ นิธิจิรชาติ 056286096 
150บ้านสุวรรณประชาพัฒนา  056234223 
152วัดหนองกระโดนนางทัศนีย์ สรเดช 056300125 
153วัดศรีอัมพวัลย์นางสมปอง สุภาลี 097066976 
154วัดวังสวัสดีนายยุทธนา ปรีชา 056286193 
156วัดบริรักษ์ประชาสารนายปกรณ์ เฟื่องจันทร์ 056308477 
157วัดสมานประชาชนนายเสนอ สีมาก 092716745 
158วัดเนินมะขามงาม  097838693 
159วัดเขามโนนายพูนสุข สุวรรณ์ 056235057 
160บ้านพรหมเขต  056390044 
201วัดมหาโพธิใต้นางสาวอภิวันท์ จันทร์สอน 056207197 
202ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ  056299233 
203อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยวนางพรรณปภรณ์ สัมฤทธิ์โพธิ์ทอง 056299232 
204บ้านแหลมยางนายนพพร จาดสอน 056299234 
205บ้านหนองหัวเรือนางสาววรางคณา พัดคำ 056390063 
206บ้านยางใหญ่นางนงลักษณ์ ชัยชนะสุพร 056390188 
207บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)นางสาวมิณญฎา เมืองนิล 010432436 
208วัดหนองเต่านายกิตติพงษ์ ธงชัย 010432747 
209วัดหนองแพงพวยนางสุภารัตน์ ศรีสุข 056390203 
211ศึกษาศาสตร์นางอารมณ์ องอาจ 056299132 
212ชุมชนวัดเขาดินเหนือ  056230006 
213โอสถสภาอุปถัมภ์นางสาวณัฐพัชร์ เลิศจำนงจิตร์ 056362350 
214วัดมรรครังสฤษดิ์นางจุฑารัตน์ ไวทยกุล 056234273 
215วัดดงเมืองนางจารุวรรณ สดสะอาด 098585074 
216บ้านคลองคล้า  056230441 
217สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์นางสินีมาศ เหมือนทรัพย์ 012834877 
218วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)นางมณฑา วงษ์จันทร์ 056299133 
219วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)นายอำพล องอาจ 056299239 
220วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)นางสาวทัศนีย์ หมู่คำ 056299240 
221บ้านเนินพะยอมนางสาวหนึ่งนุช ผลปราชญ์ 010439475 
301อนุบาลโกรกพระนางสลิลทิพ ชูชาติ 056291241 
302วัดบางมะฝ่อ"จันทโชตอนุสรณ์"นางสาวชญาณี วงษ์สุวรรณ์ 056230474 
304บ้านเนินเวียงนางสาวศุนิษา มาลัยทอง 056320369 
306ชุมชนวัดบ้านหว้า"ประชาประสาทวิทย์"นางกรกนก สิงห์โตทอง 056275151 
307ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์นายเชาวลิต พันธุ์พฤกษา 097087871 
308สระวิทยานางสาวเพ็ญศรี หอมหวล 095646865 
309ราษฎร์อุทิศนางสาวนพวรรณ ประกายสกุล 056202094 
311วัดท่าซุด(เจริญศิลป์)นางสาวรัชชดา พิมพ์นพพันธุ์โชติ 056202064 
312วัดมโนราษฎร์นายชลธี แก้วป้องปก 056230429 
313บ้านโพธิ์งาม  056230440 
314วัดนากลางนางพรทิพย์ แสงแก้ว 066581329 
315บ้านเขาปูนนางสาวสุกฤตา เหล่าเขตรกรณ์ 092698403 
316วัดศาลาแดงนายพฤกษ อินทโลหิตเชิดชู 056230426 
317บ้านกระจังงามนายธีระศักดิ์ วิเวกหัสกัณฑ์ 071954561 
318บ้านเนินศาลานางสาวจันทร์เพ็ญ บุญกล้า 056297101 
319บ้านคลองม่วงนายสุรัตน์ แก้วเรือง 056230425 
320บ้านเขาถ้ำพระ  010452956 
321วัดเนินกะพี้นางสาวจิราวรรณ ปัญญาชวัฑ 056297044 
322วัดหนองพรมหน่อนางสาวพิชยาภา แก้วเปรม 056390108 
323บ้านหาดสูงนางเครือมาศ เกิดโพชา   
401อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)นางฉัตรพิศุทธิ์ เหมปาละธำรง 056289118 
402วัดทับกฤชเหนือนางดาราวรรณ กิจสุวรรณ 056289117 
403วัดดอนสนวนนางวรรณธญา พงศ์ปัญญาโชติ   
404วัดพันลานนางสาวปรียาภัสสร์ เส็งเส 056353105 
405วัดปากคลองปลากดนางเสาวภา สุขถนอม 056368057 
406วัดแสงรังสรรค์นางสุรีรัตน์ โชติวิชาศิริกุล 056203107 
408บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์)นายเอกรินทร์ สุวาส   
410บ้านเนินนายองอาจ อินทร์แฟง 056203466 
411บ้านท่าจันทน์(ศักดี)นางณัฐฌา นามวงษ์ 056390178 
412ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)นายจตุรวิทย์ สระทองขาว 056353176 
414บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล)  079436255 
415วัดท่าไม้นายอิษฎิ์ นาทะทอง 056390134 
418วัดดงกะพี้นางสาวเจตปรียา โลหะเวช 056230437 
419บ้านท่ากร่าง  056390176 
421บ้านท่าเตียนนางนาตยา ช้อยพลอย 056230037 
422วัดไผ่สิงห์  095689399 
423วัดคลองเกษมเหนือนายประสิทธิ์ อินทร์น้อย 099075553 
426วัดโพธิ์หนองยาว  010433441 
428วัดหนองโกนายไพศาล พินิจธรรม 056230368 
430บ้านดงขุย  056390123 
431วัดคลองยาง "ประชา"นางพงศ์สุภา สิงห์เรือง 056230455 
432วัดเนินสะเดานางกมลรัตน์ ช่างตีทอง 056306634 
433วัดบ้านลาด  061997390 
434วัดบางเคียน  065901980 
435บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์)  012936915 
436บ้านประชาสามัคคีนายสมยศ สิงหะคเชนทร์ 056230454 
438วัดฆะมังนายโยธิน พรมพิทักษ์ 056283482 
440วัดบางไซ  056390104 
501บ้านใหม่ศึกษานางพิกุล สุรินทร์ 010423447 
502บ้านย่านมัทรี  056278252 
503สามแยกเจ้าพระยานางสาวฐิติมา สุขประเสริฐ 056390099 
505บ้านธารหวายนางปัญจาภรณ์ ศรีภูธร 056390035 
506วัดหนองกลอย  0834107057 
507บ้านหนองเต่านายขวัญเรือน คงพิทักษ์ 092713317 
508ย่านคีรีนายศรายุธ ต่วนชัย 056369233 
509บ้านห้วยบงนางสาวพิตะวัน เนตรทอง 098604658 
511เขาสามยอดนายสุชาติ ชูก้าน 056369239 
512บ้านซับผักกาดนางเมธาวี กลั่นกสิกรรม 017401910 
513วัดคลองบางเดื่อนายเฉลิมเกียรติ เมืองงาม 056205246 
514วัดใหม่นางวิรวรรณ เสริมชาติเจริญกาล 078422775 
516วัดยางขาวนายชาณัตถ์ รุ่งรัตน์ 056233383 
517วัดท่าโก  019712301 
519บ้านดอนกระชายนางณัฐธิดา ห่อทอง 098595884 
520บ้านสระเศรษฐี  056341954 
523เนินมะกอกนายพรพนา ไกรพูล 056341763 
524บ้านประดู่เฒ่า  010446966 
525วัดหัวงิ้วนางสาวสุชาดา อ่องยิ้ม 095633085 
526วัดหนองหมู  010386160 
527พยุหะศึกษาคารสิบเอกกรุณา อินทร์ประสิทธิ์ 056341331 
528วัดบ้านบนนายเจริญ สุ่มศรี 056267064 
529วัดเขาบ่อพลับนางสาววนิดา เกตุทอง   
530อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)นายจำเริญ อากาศสุภา 056267151 
531บ้านเขาไม้เดน  056267362 
533บ้านสระบัวนายธีระธร อรัญมิตร 056204110 
534เขาสระนางสรงนายสุวิทย์ พุทธรักษา 056230863 
535วัดโป่งสวรรค์  061190222 
536เขาทองนางปราณี เจริญสุวรรณ 056356450 
537ไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง)นายอำนาจ สงตาล 071954573